19 En gij zult nederliggen, en niemand zal u verschrikken; en velen zullen uw aangezicht smeken.