13 De eerstgeborene des doods zal de grendelen zijner huid verteren, zijn grendelen zal hij verteren.