26 Want dan zult gij u over den Almachtige verlustigen, en gij zult tot God uw aangezicht opheffen.