4 Zij doen de nooddruftigen wijken van den weg; te zamen versteken zich de ellendigen des lands.