23 Zal hij een verbond met u maken? Zult gij hem aannemen tot een eeuwigen slaaf?