25 En deze, vallende op de borst van Jezus, zeide tot Hem: Heere, wie is het?