49 De koninklijke hoveling zeide tot Hem: Heere, kom af, eer mijn kind sterft.