47 De Farizeen dan antwoordden hun: Zijt ook gijlieden verleid?