35 Zie dan toe, dat niet het licht, hetwelk in u is, duisternis zij.