48 En Jezus zeide tot hem: Judas, verraadt gij den Zoon des mensen met een kus?