28 En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit hoorden.