9 En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat mag deze gelijkenis wezen?