25 En Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg stil, en ga uit van hem.