9 Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.