16 En Mozes telde hen naar het bevel des HEEREN, gelijk hem geboden was.