25 Maar zij murmureerden in hun tenten; naar de stem des HEEREN hoorden zij niet.