4 De bergen sprongen als rammen, de heuvelen als lammeren.