23 Doch de HEERE zeide tot hem: Vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven.