11 De mond des rechtvaardigen is een springader des levens; maar het geweld bedekt den mond der goddelozen.