27 De vreze des HEEREN vermeerdert de dagen; maar de jaren der goddelozen worden verkort.