26 De ziel des arbeidzamen arbeidt voor zichzelven; want zijn mond buigt zich voor hem.