16 Elkeen, die haar verbergt, zou den wind verbergen, en de olie zijner rechterhand, die roept.