13 De arme en de bedrieger ontmoeten elkander; de HEERE verlicht hun beider ogen.