13 En zij greep hem aan, en kuste hem; zij sterkte haar aangezicht, en zeide tot hem: