22 Ruò yùjiàn rén yǔ yǒu zhàngfu de fùrén xíng yín , jiù yào jiāng jiān fú yín fù yībìng zhìsǐ . zhèyàng , jiù bǎ nà è cóng Yǐsèliè zhōng chúdiào .