9 Liǎng gèrén de ànjiàn , wúlùn shì wèishénme guō fàn , huò shì wèi niú , wèi lü , wèi yáng , wèi yīshang , huò shì wèishénme shīdiào zhī wù , yǒu yī rén shuō , zhè shì wǒde , liǎng zào jiù yào jiàng ànjiàn bǐnggào shĕnpàn guān , shĕnpàn guān déng shuí yǒu zuì , shuí jiù yào jiābeì péi huán .