Chuàngshìjì 23:10

10 Dāngshí Yǐfúlún zhēng zuò zaì Hèrén zhōngjiān . yúshì , Hèrén Yǐfúlún zaì chéng mén chūrù de Hèrén miànqián duì Yàbólāhǎn shuō ,