Chuàngshìjì 47:21

21 Zhìyú bǎixìng , Yūesè jiào tāmen , cóng Āijí shè bian zhídào Āijí nàbiān , dōu gè guī gè chéng .
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice