35 Yǒu shēngyīn cóng yúncai lǐ chūlai , shuō , zhè shì wǒde érzi , wǒ suǒ jiǎnxuǎn de , yǒu gǔ juàn zuò zhè shì wǒde aì zǐ nǐmen yào tīng tā .