21 Rénzǐ bìyào qùshì , zhèng rú jīng shang zhǐ zhe tā suǒ xiĕ de . dàn maì Rénzǐ de rén yǒu huò le , nà rén bù shēng zaì shìshang dào hǎo .