Mínshùjì 16:1

1 Lìwèi de céng sūn , Gēxiá de sūnzi , Yǐsīhā de érzi Kĕlā , hé Liúbiàn zǐsūn zhōng Yǐlì yē de érzi dà tān , yà bǐ lán , yǔ bǐ lè de érzi ān ,