Mínshùjì 16:2

2 Bìng Yǐsèliè huì zhōng de èr bǎi wǔ shí gè shǒulǐng , jiù shì yǒumíng wàng xuǎn rù huì zhōng de rén , zaì Móxī miànqián yītóng qǐlai ,