Mínshùjì 6:3

3 Tā jiù yào yuǎn lí qīng jiǔ nóng jiǔ , yĕ bùkĕ hē shénme qīng jiǔ nóng jiǔ zuò de cù . bùkĕ hē shénme pútàozhī , yĕ bùkĕ chī xiān pútào hé gān pútào .