25 Wáng duì Yēshālóng shuō , wǒ ér , wǒmen bù bì dōu qù , kǒngpà shǐ nǐ hàofeì taì duō . Yēshālóng zaì sān qǐng wáng , wáng réng shì bù kĕn qù , zhǐ wèi tā zhùfú .