23 Guō le èr nián , zaì kàojìn Yǐfǎlián de bā lì Xiàsuǒ yǒu rén wèi Yēshālóng jiǎn yáng maó . Yēshālóng qǐng wáng de zhòng zǐ yǔ tā tóng qù .