Sāmǔĕrjìxià 18:3

3 Jūn bīng què shuō , nǐ bùkĕ chū zhàn . ruò shì wǒmen taópǎo , dírén bì bù jiè yì . wǒmen zhèn wáng yī bàn , dírén yĕ bù jiè yì . yīnwei nǐ yī rén qiáng shì wǒmen wàn rén , nǐ bù rú zaì chéng lǐ yùbeì bāngzhu wǒmen .