12 Yēhéhuá a . qiú nǐ tīng wǒde dǎogào , liú xīn tīng wǒde hū qiú . wǒ liú leì , qiú nǐ búyào jìngmò wú shēng . yīnwei wǒ zaì nǐ miànqián shì kèlǚ , shì jìjū de , xiàng wǒ lièzǔ yìbān .