11 Nǐ yīn rén de zuìè , chéngfá tāde shíhou , jiào tāde xiào róng xiāomiè , ( de xiào róng huò zuò suǒ xǐaì de ) rú yǐ beì chóng suǒ yǎo . shìrén zhēn shì xū huàn . ( xì lā )