8 Tāmen què bú tīng cóng , bù zè ĕr ér tīng , jìng suícóng zìjǐ wán gĕng de è xīn qù xíng . suǒyǐ wǒ shǐ zhè yuē zhōng yīqiè zhòuzǔ de huà líndào tāmen shēnshang . zhè yuē shì wǒ fēnfu tāmen xíng de , tāmen què bú qù xíng .