12 Nǐmen de mǔ Bābǐlún jiù jíqí bào kuì , shēng nǐmen de bìrán méng xiū . tā yào liè zaì zhū guó zhī mò , chéngwéi kuàngyĕ , hàndì , shā mò .