23 Suǒ lái de jiù shì Bābǐlún rén , Jiālèdǐ de zhòngrén , bǐ gē rén , Shūyà rén , gē yà rén , tóng zhe tāmende hái yǒu Yàshù zhòngrén , nǎi shì zuò shĕng zhǎng , fù shĕng zhǎng , zuò jūnzhǎng yǒumíng shēng de , dōu qí zhe mǎ , shì kĕaì de shàonián rén .