YuēShūyàjì 1:8

8 Zhè lǜfǎ shū bùkĕ líkāi nǐde kǒu , zǒng yào zhòuyè sīxiǎng , hǎo shǐ nǐ jǐn shǒu zūnxíng zhè shū shàng suǒ xiĕ de yīqiè huà . rúcǐ , nǐde dàolù jiù kĕyǐ hēng tōng , fán shì shùnlì .