YuēShūyàjì 1:9

9 Wǒ qǐ méiyǒu fēnfu nǐ ma . nǐ dàng gāngqiáng zhuàng dǎn . búyào jùpà , yĕ búyào jīng huáng . yīnwei nǐ wúlùn wǎng nǎli qù , Yēhéhuá nǐde shén bì yǔ nǐ tóng zaì .