73 En aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven,