15 De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij.