35 Maar zij vermengden zich met de heidenen, en leerden derzelver werken.