150 Die kwade praktijken najagen, genaken mij, zij wijken verre van Uw wet.