20 En Og, den koning van Basan; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.