5 Keer weder, HEERE, red mijn ziel; verlos mij, om Uwer goedertierenheid wil.