8 Mijn zoon! hoor de tucht uws vaders, en verlaat de leer uwer moeder niet;